Znanje romun eine

Biti dr¾avljan sveta se obvezuje. Smo v svetu, v katerem niti najbolj neresniène otrokove sanje ne obstajajo veè niti v najbolj tihih kotièkih sveta. Da bi se premaknili na povsem drugaèno resnico, zdaj ni treba iti na polo¾aj, vse kar moramo storiti je, da pridemo na letalo in po nekaj urah pre¾ivetja na nebu se bomo ustavili na kopnem, da bi spoznali drugaèno od na¹e 180-stopinjske kulture. Pomembna je tudi sposobnost govoriti zunanje jezike in jih upravljati v komunikacijskem stanju.

Po zadnjih podatkih je na svetu 201 dr¾ava. Mnogi od njih imajo poleg loèenega primera in sistemov tudi svoj dom, edinstven uradni jezik, vèasih daleè od enega. Na njihovem obmoèju so se razvila tudi regionalna nareèja, kot je na primer ka¹ubsko ali ¹lezijsko nareèje. Na ¾alost svet ni pri¹el z mo¹kim z nadpovpreènim, celo izjemnim spominom, kar mu je omogoèilo, da je obvladal veè kot sto jezikov. Èe pristopimo bolj logièno in analiziramo na¹e najbolj priljubljeno okolje, lahko opazimo, da bo med njegovimi prijatelji te¾ko najti osebo, ki vodi veè kot tri tuje jezike.Delovanje doloèenih poklicev je neloèljivo povezano s specifiènim stikom z vodji novih kotièkov sveta. Èe sebe ne moremo uporabiti kot hiperpoliglot, ne govorimo popolne angle¹èine, nem¹èine, franco¹èine, ¹pan¹èine, norve¹ke ali italijan¹èine in nas bo lahko svetoval tolmaè. To je nekdo, ki nas lahko vodi na poslovnih sreèanjih z oddaljenimi partnerji in redno prevaja besede, ki jih predlagata obe strani. Ta pristop se pravi, da je pravi, zato, èe nam je v¹eè zadnja, da ustvarimo pozitivno izku¹njo in se profesionalno opustimo, ne bomo uporabljali prevajalca v okolju za aplikacije za pametne telefone. ovire, da vidijo njeno mesto v slovarju, ki ga je prinesla pod roko. Tolmaè ne bo samo izbolj¹al vodenja trgovin, temveè bo tudi ustvaril, da bomo v oèeh izvajalca lahko videli, kako daleè zaupamo.