Vse o kuhanju

V moèi industrijskih objektov obstajajo eksplozijske cone (Ex. Vzdu¹je, ki grozi, da bo eksplodiralo, je skoraj povsod, zlasti v industriji. Veliko materialov, uporabnih za izvajanje delovnih postopkov, so vnetljivi ali potencialno eksplozivni. Mnogi v kemièni, petrokemièni ali ¾ivilski industriji, kar se dogaja znotraj, stopnja tveganja je najbolj odlièna.

Zaradi slabih uèinkov eksplozije je treba sprejeti ustrezne ukrepe, da se to prepreèi. Pijaèe iz njih so eksplozijsko varnostni sistemi, to je sistem za za¹èito pred eksplozijami. Pravilno delujoèi sistem bo omogoèil zatiranje ali celo izolacijo eksplozije. Najnovej¹a in najuèinkovitej¹a merilna tehnologija opravlja za¹èitno funkcijo v industrijskih sistemih. To resno pomaga industrijskim objektom pred po¹kodbami. Umerjanje teh stilov poteka natanèno v posameznih napravah (prenosni kalibratorji. Osnovna naloga sistemov zavarovanja je zmanj¹anje tlaka, ki nastane med eksplozijo, do stopnje, ki ne povzroèa po¹kodb orodja ali cilja (dekompresija. Popolnoma dopolnjujejo predloge, kot so silosi, rezervoarji, drobilniki, su¹ilniki itd. Normativne zahteve za nadzor na obmoèjih nevarnosti na zaèetku so precej velikodu¹ne.Na trgu dr¾av èlanic Evropske unije je referenèni standard ATEX informacije o napravi in delu varnostnih sistemov. Omogoèa vam izgubo te¾kih podroèij in ¹teje za potencialno nevarnost (viri elektriènega in neelektriènega v¾iga, ker so raziskave pokazale, da so elektriène jedi vir v¾iga, vendar v 50% primerov. V klubu z zadnjimi, vkljuèno z elektriènimi nevarnostmi v direktivah, ni bilo veliko opraviti z zadovoljivo stopnjo za¹èite. Eksplozija pa lahko nastane zaradi dejavnikov, kot je vroèa povr¹ina.Notranjost v stilu eksplozijske varnosti, dobra z direktivo ATEX, zahteva tiste, ki so dobro oznaèene, in tako znak CE in znak Ex v ¹esterokotniku (za¹èita pred eksplozijo.Kljub dejstvu, da se orodja in za¹èitni stil nenehno izbolj¹ujejo, vedno ¾elijo najveè od èloveka, njegovih ve¹èin in uèenja - ¹e posebej v bli¾njih ¾ivljenjskih situacijah.