Varnost dobavne verige

Sistemi za prvo zatiranje morajo prepreèiti eksplozivno reakcijo v njegovi najzgodnej¹i fazi in za¹èititi nadtlak pred pojavom eksplozije, ki lahko povzroèi unièenje. Eksplozijsko varni sistem deluje v procesu nekaj milisekund od alarma tlaènih ali optiènih senzorjev, ki zaznajo eksplozivno ognjeno kroglo. Takoj je zavarovana obremenitev posneta pri gradnji zavarovanca. Za¹èita pred eksplozijo nastopi, preden celo poveèanje oksidacijskega reakcijskega tlaka unièi napravo.

nutresin

Detektorji tlaka bodo v zelo zgodnji fazi zaznali eksplozije in v tem trenutku poslali signal kontrolnemu centru. Krmilnik po¹lje signal doloèenemu valju, medtem ko ga klièe. Vse poteka v nekaj milisekundah, od zgodnjega dela rojstva krogle na pobudo eksplozije do zatiranja eksplozije skozi poseben sistem, ki ga bo konèal.

Varnost pred eksplozijo so preproste tehnike, ki zagotavljajo varnost pri eksploziji:

Predpostavke v proizvodnji so glavna metoda prepreèevanja nastanka nevarnosti, èeprav ne v dr¾avi, da bi prepreèile kakr¹no koli nesreèo, ki ima pomen pri ustvarjanju s slabimi mediji, zato lahko uporaba tehnik zmanj¹a uèinek eksplozije.

V apartmaju so kvalificirani strokovnjaki, ki izberejo ustrezno za¹èito pred eksplozijami in poveèanje tlaka za procesne instalacije v kateri koli industriji. Projekti so narejeni "na kljuè" od zgodnje faze projekta, preko pritrditve in odpiranja do sistemskih storitev. Sodobne re¹itve & nbsp; temeljijo na napravah vodilnih svetovnih proizvajalcev - potro¹niki prejmejo celovite in uèinkovite individualne re¹itve za doloèeno tehnolo¹ko linijo. ®e delujoèe naprave so za¹èitene - z izbiro ustreznih predpisov.