Stereoskopski mikroskop

Zaslonska razsvetljava, zgrajena v strehah in proizvodnih delavnicah tudi v komunalnih blokih, nam pomaga izstopiti iz hi¹e, saj je v postopku temna, kjer je nevarnost in tradicionalna razsvetljava ne deluje iz razliènih razlogov.V skladu s predpisi mora vsaka stavba biti opremljena z zasilno razsvetljavo, èe je v sredini vsak dan veè kot 5 ¾ensk.

https://flexa-new.eu/si/Flexa Plus New - Učinkovita rešitev skupnih problemov

Svetilke za zasilno razsvetljavo morajo omogoèiti, da se pot za izhod v sili ne najde le, ko je temno, temveè tudi ko se v hi¹i oddaja velik vrtinec dima. Luèi za zasilno razsvetljavo morajo pokazati ljudem re¹evalno opremo, plinske maske in gasilsko opremo.Svetilke za zasilno razsvetljavo je treba redno preverjati glede unièenja ali izgorevanja ¾arnic z ¾arilno nitko v skladu s predpisi. Svetilke za kontrolo frekvence imenuje proizvajalec, vendar na¹i dr¾avni predpisi obravnavajo, da take revizije ni mogoèe izvesti manj pogosto kot enkrat na leto. Vsakoletno je priporoèljivo preveriti, ali svetilke niso po¹kodovane in ali so baterije, ki poganjajo zasilno razsvetljavo, po¹kodovane, navla¾ene ali kako drugaèe po¹kodovane. Delovanje celotnega sistema razsvetljave je potrebno preveriti enkrat letno. Osebe, ki so odgovorne za vzdr¾evanje stavbe, morajo izvesti tudi meritve intenzivnosti svetlobe kot nevarnost in pripraviti letno poroèilo o stanju zasilne razsvetljave.Senzorji za zasilno razsvetljavo se ne poganjajo v ¹ir¹ih pisarni¹kih stavbah in ¹olah, nekateri pa tudi sami razsvetljujejo druge domove. Èeprav je to storjeno, da bi morali vsi vedeti pot v stavbi, pa èe se zgodi nekaj slabega, pride do po¾ara in izgubimo zdravila na osebo, potem pa iskanje edinega izhoda ni tako enostavno. Za svetlobne ¾arnice je dobro uporabljati nizkonapetostne LED ¾arnice, pa tudi fluorescentne cevi in razsvetljava z ¾arilno nitko. Cene tak¹nega sistema zasilne razsvetljave so odvisne od kakovosti uporabljenih izdelkov in od ega koliko ¾arnic in svetlobnih elementov ¾elimo imeti doma. Zasilna razsvetljava je obièajno name¹èena na najbolj resnih mestih, kot so vhodna vrata, stopnice, kopalnica in sredstvo za za¹èito strehe. Ljudje, ki so v svojih domovih gasilne aparate, samo gasilne aparate bi morali osvetliti zasilne ¾arnice. Na terasi lahko veliko osvetli zdravilo, èe se lahko odpravite ven s terase.