Sennik elektriena iskra

Naloga elektrostatiène ozemljitve je zmanj¹ati tveganje eksplozije vnetljivih snovi, do poveèanja elektrostatiène iskre. Velik je pri transportu in predelavi vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev lahko vsebuje novo obliko. Najenostavnej¹e in najmanj zapletene modele oddajajo iz ozemljitvene sponke tudi iz kabla. Naprednej¹e in tehnolo¹ko naprednej¹e so najsodobnej¹e naprave za ozemljitev, zaradi katerih je dovoljeno izdajati ali transportirati proizvod, ko je ozemljitev obièajno povezana.

Elektrostatiène podlage se najpogosteje uporabljajo pri nakladanju ali razkladanju ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Deeper

Pri izdelavi rezervoarjev za polnjenje ali praznjenje z novo vsebino (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine se lahko ustvarijo nevarni elektrostatièni naboji. Prav tako je vir njihovega stalnega ¾ivljenja me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji nastanejo zaradi stika ali delitve posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo odvisna od elektrostatiènih lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Na koncu va¹e in va¹e nenadne zveze s tlemi ali neobremenjenega problema lahko ustvarite kratek trenutni impulz, ki bo odgovoren v ko¾i iskre.Pomanjkanje skrbi za razelektritev isker lahko vname me¹anico alkoholov in zraka, kar dokazuje eksplozija ali slaba eksplozija. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.