Raeunovodski urad tovarne natalia halicka

Raèunovodski urad kot gospodarski subjekt nudi pomoè v okviru raèunovodstva, vodenja kadrovske dokumentacije in dokumentacije o plaèah. Te storitve povzroèajo tudi drugi poslovni subjekti in institucije ter fiziène osebe.S podpisom pogodbe izvajalec, to je raèunovodski urad, vkljuèuje ustvarjanje dajatev, povezanih z izvr¹evanjem davènega prava, dobrega dela in tudi pravic, povezanih s socialnim zavarovanjem.

Optima Biuro Rachunkowe je bila razvita za poenostavitev dela raèunovodskih pisarn, ki izvajajo serijsko poslovanje na drugaèen naèin. Modul Optima je popolnoma integriran z raèunovodskim uradom, zato se lahko vsa sporoèila redno nadgrajujejo in sinhronizirajo. To pomaga raèunovodji, da zaènejo poslovanje brez dodatne prijave.Glede na funkcije in model podjetja lahko uporabite razliène module, vkljuèene v program Optima Biuro Rachunkowe.Na primer, modul Tax Book omogoèa neposredne raèunovodske storitve za podjetja. To vam bo omogoèilo, da se dogovorite z naslovom davka skupaj z najnovej¹imi predpisi. ©e en element trgovinske knjige bo kupljen za izvedbo knjig skupaj z najsodobnej¹im Zakonom o raèunovodstvu. Raèunovodski postopki so avtomatizirani v vseh. Ta element evidentira davek na dodano vrednost. Omogoèa tudi po¹iljanje izjav v elektronski sistem.Naslednji modul Osnovna sredstva omogoèa raèunovodskim pisarnam, da vodijo evidenco osnovnih sredstev za kupca, pa tudi pravne in notranje vrednosti. Prav tako vam omogoèa, da uredite amortizacijo. Prav tako samodejno knji¾i stro¹ke amortizacije in bele¾i zgodovino osnovnega sredstva.Modul HR in plaèe izraèunavata in dajejo davène napovedi, izraèunavajo prispevke ZUS. Raèunovodskim pisarnam omogoèa vodenje celotne kadrovske in plaèilne dokumentacije. Deluje z naèrtom plaènika. Popravi plaèilno listo in po¹lje informacije davènemu uradu. Vse to se dogaja skupaj z najnovej¹imi predpisi, ki se stalno posodabljajo.Program Optima je enostaven za uporabo v raèunovodskih pisarnah in davènih svetovalcih. Jasno je v velikih skupinah in oblikah storitev, ki so na voljo prek interneta.