Proizvajalec oblaeil z dolgimi rokami

V soboto je bila izdelana najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci oblikovali za sezono. Med publiko smo lahko videli kar nekaj znanih osebnosti, novinarjev in politikov.Prefinjena predstava je pomenila najtemnej¹e dejstvo in celota je potekala brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo izvedbo so bile uporabljene le dobre in lahke tkanine z dobro barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanom in svilo. Na¹i novinarji so imeli rad zraèno, barvito maksi krilo, vse kvaèkanje. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke, pa tudi bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z dolgimi kro¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za to prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki naj bi ostala anonimna. Poleg tega so bila ta oblaèila prodana na dra¾bi iz najbogatej¹e zbirke. Dohodek, pridobljen z novo dra¾bo, bo dodeljen v bli¾nji otro¹ki dom. Poudariti je treba, da blagovna znamka podpira razliène dobrodelne in dobre akcije. Njen lastnik je veèkrat prodal na¹e izdelke, tudi kot prodajno mesto je bil celo obisk izbrane tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo zadnja kolekcija pri¹la v podjetja ¾e pred majem. Poleg tega je obvestil, da namerava blagovno znamko odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile zbirke drugaène kot v stacionarnih trgovinah.Ime oblaèil je osamljeno med najrazliènej¹imi proizvajalci oblaèil na svetu. V veliki regiji je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v zelo zgodnjih kroja¹kih, kroja¹kih in oblikovalcih. Vsako dober èas, to podjetje daje zbirke v znanje s poljskimi oblikovalci v veljavi. Te zbirke so seveda veliko priznanje, da se tisti, ki so ¾e zgodaj zjutraj rojeni v dolgih vrstah, vedno pred nakupom. Te zbirke gredo isti dan.Uèinke nove dru¾be iz veè let cenijo potro¹niki, tudi v prostorih, ko tudi v tujini. Pi¹e o njej in se ne spu¹èa, ne da bi omenila moè nagrad, ki jih je prejela, in ki jih posku¹ajo narediti, da so materiali najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratna oblaèila za Szczecin