Proizvajalec modnih oblaeil v angle eini

To soboto je bila razstava najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so morali preveriti, kaj so oblikovalci oblikovali za sezono. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali veè znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je bila najhuj¹i problem in vse je bilo narejeno brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Pri njihovem delu so uporabljali samo uèinkovite in obèutljive tkanine z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim in svilenim. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili v kvaèkanju. Med njimi so spo¹tovanje vzbudili tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za dekleta, med drugim, pletene kape s polnimi obrobi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila organizirana dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za to prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz te dra¾be bo namenjen siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobre in praktiène ukrepe. Njeni lastniki so ¾e veèkrat objavili svoje izdelke na dra¾bah, in èe je bil predmet prodaje celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la v pisarne, ki so trenutno pred majem. Poleg tega je napovedal, da namerava blagovno znamko odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile pomembne tudi zbirke, ki niso v stacionarnih obratih.Na¹a blagovna znamka oblaèil je ena najveèjih proizvajalcev oblaèil na tem podroèju. V nobeni dr¾avi ni veliko tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, predvsem v najbolj¹ih krojaèevih, krojaèih in arhitektih. To podjetje vsakih nekaj èasa ponuja zbirke v zameno s slavnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo tako te¾ko priznanje, da tisti, ki so pripravljeni zaèeti v majhnih èakalnih vrstah od samo enega jutra, pred zaèetkom trgovine Te zbirke se dogajajo tisti dan.Uèinki te enote iz veè let so zelo pomembni med potro¹niki, tako na obmoèju kot tudi v tujini. Pisanje o njej se zdi, da ne omenjam moèi zadovoljstva, ki jo je prejela, in ki predpostavljajo, da so rezultati najbolj popolna vrednost.

Oglejte si na¹o trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo