Program modula

Titan gel

Program Enova vsebuje veliko modulov, ki so lahko koristni v podjetju ali podjetju v ¹tevilnih elementih njegovega obstoja. Modul »Èlove¹ki viri in plaèe« deluje v evidenci podatkov o osebju, izraèunu plaè, davkov, prispevkov za socialno varnost ZUS itd. Natanèno se posodablja v skladu s predpisi, ki se trenutno zahtevajo na Poljskem. Zanj je znaèilen jasen in razumljiv grafièni vmesnik, zdru¾ljiv pa je tudi s paketom MS Office.

Modul Tax Book je odgovoren za ravnanje z dru¾bo v bistvu dokumentacije, raèunovodstva in izdelave modnih in starih poroèil. Z njegovo pomoèjo nastajajo vse izjave, naselja in zapisi KPIR. Omogoèa tudi registracijo valutnih poravnav z avtomatskim izraèunom teèajnih razlik.Knjigovodska evidenca omogoèa strankam, da evidentirajo dogodke, povezane z osnovnimi sredstvi. Modul je na voljo in za evidenco neopredmetenih sredstev in opreme. Mo¾no je izvesti poseben razpored dogodkov, ki so povezani s trenutnimi ukrepi. Knjiga modulov se lahko zaène v katerem koli obdobju obraèunskega leta.Modul raèunov pri izdaji prodajnih dokumentov in doloèanju cenikov ter zbiranju znanja o poslovnih partnerjih. Aplikacija Handel svojim strankam omogoèa izdajanje nakupnih in prodajnih dokumentov, vodenje evidenc o naroèilih in ravnanje s skladi¹èem.Zelo pomembna komponenta je tudi CRM (Customer Relations Management. Zapisuje podatke o strankah, omogoèa pa tudi najem in servis. Aplikacija Trade Book omogoèa objavo, dokumentiranje in pripravo razliènih vrst poroèil. Zato naprava bistveno izbolj¹a vsakodnevno delo raèunovodij.Zadnji modul programa Enova - Poslovne delegacije je zasnovan tako, da podpira storitve in poravnavo domaèih in tujih delegacij. To moèno izbolj¹uje poslovanje dru¾be na tem podroèju. Cenik Enova se individualno prilagodi vsem podjetjem. Dejavniki, ki se upo¹tevajo pri potovanju glede na velikost podjetja in izbiro modulov. Obstaja izjemno mo¾en nakup v treh razlièicah: srebro, dobro in platinasto.