Primeri nakljuenih dogodkov

Na Poljskem se du¹evna bolezen ¹e vedno uporablja kot tabu element. Ne sramujemo se le, kako redko lahko govorimo o njih. Ljudje, ki trpijo zaradi psiholo¹kih te¾av, so izkljuèeni iz skupine, v kateri so do sedaj delali.

Pogosto jih celo dru¾inski èlani zapustijo. ®al se na Poljskem bolezni in du¹evne motnje izbolj¹ujejo. Da vsak èetrti pol trpi zaradi la¾je ali veèje du¹evne motnje.

Mnogi se bojijo predlo¾iti prvi dan psihiatru. Medtem pa je prvi signal za sreèanje s strokovnjakom zaskrbljenost zaradi du¹evnega zdravja ali suma, da se dogaja nekaj moteèega. Psihiater je zdravnik specialist, ki ne samo diagnosticira problem, prizadene pacienta, ampak tudi izbere najbolj funkcionalno terapijo, zanima ga nadzor zdravljenja in svetuje osebi, ki je najbli¾je bolnikovemu okolju. Èe je potrebno, bo pacienta napotil v specializiran center, kjer bo obdan z najbolj¹o oskrbo.

®al celo nekaj mesecev èaka na datum psihiatra v priljubljenem centru. Èe sumite na simptome bolezni ali du¹evne motnje, morate takoj ukrepati. Prej bo bolnik sploh prejel profesionalno pozornost. Dobro usposobljen psihiater iz Krakova, ki zasebno sprejema, ki bo re¹il vse du¹evne te¾ave brez nepotrebnega in depresivnega zaradi napredovanja bolezni èakanja, ima dobro re¹itev.