Priloga t 1 blagajna

1. januarja 2015 je zaèel veljati zakon, ki je ¹e dodatno zaostril skupino podjetnikov, za katere ne velja obveznost registracije transakcij na blagajni. Èe blagajni¹ke blagajne ¹e niste uporabljali do te ure - jo lahko spremenite. Malo veè pomeni konec, da bodo tudi mnoge ¾enske, ki vodijo gospodarsko kampanjo, prisiljene kupiti blagajno. Ker obstaja velik prispevek k proraèunu vsakega podjetnika, je vredno, da danes do¾ivimo, v kak¹ni obliki lahko dobite povraèilo za tak¹en nakup.

- Vsi podjetniki, ki so kupili blagajno in registrirajo na¹o prodajo na njej, imajo pravico zahtevati povraèilo stro¹kov. Da se lahko zaprosi za tako povraèilo, je treba izpolniti nekatere formalnosti. V skladu z zakonom se lahko vrne 90% nakupne cene, brez DDV, vendar prednost ne sme presegati 700 PLN. Nedvomno je prilo¾nost, da dobite povraèilo, prijazen podatek za vse podjetnike, ki si ne ¾elijo odvraèati denarja.

- Ne moremo izgubiti nobenega posebnega obvestila davènemu uradu, v katerem se odloèimo o ¹tevilu blagajn, ki jih je treba uporabiti, in navedemo naslove njihovega dojemanja. Navesti morate tudi toèen datum zaèetka evidentiranja prodaje na doloèeni blagajni. To dejstvo je tudi obvezno in ne smemo pozabiti na njegovo predanost.

Da bi dobili povraèilo za nakup blagajne, moramo imeti dokazilo o nakupu. Vraèilo lahko vlo¾imo enkrat, v eni izjavi. Èe upo¹tevamo kakr¹na koli vpra¹anja, povezana s trenutnim stilom, v katerem se lahko prijavite za vraèilo, lahko na spletu najdete ¹tevilne informacije - tukaj je veliko gradiva za to te¾avo. Z integriteto nismo tipièni ljudje, za katere je potreba po nakupu blagajne popolnoma nova. In zahvaljujoè pomoèi izku¹enih strokovnjakov, ne bomo mogli le kupiti pravega denarja, vendar bomo ¹e vedno lahko povrnili stro¹ke, nastale pri vsebini tega nakupa.

Kje lahko kupim blagajno? Nakup davène naprave je mogoèe doseèi tudi v interesu interneta tudi v stacionarnih prodajnih mestih. Ne pozabite, da je ta kraj poobla¹èeni distributer in da nudi tudi storitve vzdr¾evanja.