Prevod dokumentov iz poznana

Prevajanje besedila je samo po sebi zelo te¾ko. Èe ¾elimo prevesti katerokoli besedilo, moramo ne le poskrbeti za "nauèene" besede in stavke, temveè tudi poznati ¹tevilne idiome, ki so tako edinstveni za vsak jezik. Dejstvo je, da oseba, ki pi¹e èlanek v angle¹èini, je ne ustvari v povsem "akademskem" naèinu, ampak uporablja njihove posamezne jezike in doda idiome.

S tem, ko se delo svetovnega internetnega omre¾ja vedno poveèuje, se pogosto pojavlja potreba po prevajanju spletnih strani. Ker gre na primer za spletno stran, s katero moramo doseèi pomembno kolièino prejemnikov, jo moramo narediti v nekaj jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletne strani, na primer v angle¹èini in v svojem jeziku, se morate ukvarjati ne le s sposobnostjo prevajanja, ampak tudi z energijo, s katero lahko definirate svoja priznanja in opise, ki so v izvirniku neprevedljivi. Kako èaka v poslu? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku za storitev prevajalnika Google. Medtem ko se bo splo¹ni smisel èlanka ohranil (lahko bomo uganili, o èem je doloèeno mesto ¾e logièno zaporedje stavkov in sintaksa bo neustrezna. Potem je samo dodaten razlog, ker prevajalec Google prevaja izbrani èlanek v besedo »besedo za besedo«. Torej pri izvajanju ne prièakujemo, da bomo na to organizirali profesionalno, veèjezièno spletno stran. Tako v umetnosti spletnega prevajalca v najkraj¹i prihodnosti èlovek ne bo nadomestil naprave. Tudi najbolj primerna programska oprema nima moèi abstraktnega razmi¹ljanja. To, kar lahko stori, je v skladu z logiko èlove¹kega prenosa na izbrani programski jezik. Zato so tudi najbolj¹i programi za prevajanje besedil na koncu za poklicnimi spletnimi prevajalci in to bo verjetno hitro za vedno. Èe se kdaj pojavi napredno orodje, okra¹eno v razlièici enostavnega in abstraktnega "razmi¹ljanja", bo to enako kot zadnja stran na¹e civilizacije. Èe povzamemo, kot izobra¾evanje dobrih prevajalcev je treba oblikovati ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne bodo le uèili prevodov »beseda za besedo«, ampak bodo pomagali na podroèju abstraktnega razumevanja danega jezika.& Nbsp;