Potrdilo o prejemu 38

Obveznost shranjevanja kopij potrdil je za mnoge podjetnike te¾avna. Za potrebe davènega urada bi morali imeti kopije pet let.

http://si.healthymode.eu/green-barley-plus-tablete-za-hujsanje-z-izvleckom-zelenega-jecmena/

Po opravljeni transakciji se pripravita dva potrdila - originalni izvod, ki mu mora slediti podjetje, ki ga je izdalo. Kopije potrdil iz fiskalnega tiskalnika so vedno v obliki dolgih papirnih zvitkov. Ta pristop je relativno te¾ak. Prviè, gre za primer, v katerem mora podjetnik v svojem obsegu shraniti na tisoèe zvitkov. Skupaj niso zelo trpe¾ni, saj lahko zelo enostavno izginejo, kot dokaz pod vplivom sonènega sevanja, zato bi moralo biti dovolj, da jih za¹èiti pred ¹kodljivimi dejavniki.

Od tega zaèetka je vedno veè podjetij upravièenih do vlaganja v davèno napravo novitus deon e, ki shrani kopijo potrdila v elektronsko organizacijo. Tak¹na re¹itev vidno olaj¹a zbiranje tak¹nih informacij. Namesto tisoè zvitkov je dovolj ena spominska kartica. Podatke lahko tudi kopirate v svoj medij, ki ga bo za¹èitil.

Elektronske kopije raèunov iz fiskalnega tiskalnika so druge pomembne prednosti. Predvsem pa se na koncu smejijo specifiènim prihrankom. Èeprav nakup tiskalnika s to potjo ni najni¾ji stro¹ek, èeprav bo dolgoroèno pomagal zmanj¹ati stro¹ke. To je predvsem zato, ker je pomembno, da se sprostijo od nakupa papirnih zvitkov.

Nalo¾be v tovrstne pripomoèke zagotovo ne bodo niè bolj¹e z vidika podjetnikov, ki imajo bolj specifièno vlogo, ki vsak dan izdajo veè deset ali veè sto potrdil. V tem primeru je nakup in za¹èita papirnatih zvitkov, ki vsebujejo kopije potrdil, zagotovo veliko breme, kar negativno vpliva tudi na stro¹ke izvajanja kampanj in produktivnosti.

Blagajne in tiskalniki z mo¾nostjo elektronskega bele¾enja potrdil so zelo priljubljena re¹itev, ki jo je vredno kupiti pri nakupu tega modela za potrebe podjetja. Taki tiskalniki so vidni v moèi trgovin. Gre torej za jedi, posveèene tako velikim trgovinam kot tudi manj¹im podjetjem, zato je pomembno izbrati re¹itev, ki ustreza potrebam doloèene blagovne znamke in hkrati ne bo predrago.