Postnet ergo fiskalna blagajna

Vsak podjetnik, ki ima blagajno v enostavnem podjetju, se vsak dan bori z razliènimi te¾avami, ki jih te jedi lahko ustvarijo. Kot pri vsaki elektronski opremi tudi blagajne niso neodvisne od funkcij in se vèasih pokvarijo. Ni vsak lastnik podjetja ve, da se mora kadarkoli, ko se raèun konèa s pomoèjo blagajne, spomniti na drugo napravo - seveda v primeru popolne odpovedi.

Pomanjkanje rezervne blagajne za elzab, medtem ko nadaljnja prodaja izdelkov ali pomoè lahko povzroèi kazni s strani davènega urada, saj bo prepreèila evidenco prodaje v èasu okvare glavne naprave. Dokumenti, ki so shranjeni v skladu z blagajno, morajo vsebovati servisno knji¾ico blagajne. V tem besedilu ne le vsa popravila na napravi, temveè tudi nasveti za fiskalizacijo blagajne ali spremembo njenega pomnilnika. V slu¾beni slu¾bi je treba vpisati enotno ¹tevilko, ki jo davèni urad dodeli blagajni, ime podjetja in naslov prostorov, kjer se uporablja blagajna. Vsa ta sporoèila so potrebna za uspeh nadzora davènega urada. Kakr¹ni koli popravki v zavedanju blagajne o popravilu se nana¹ajo na dejavnosti specializirane slu¾be, s katero bi vsa podjetja, ki uporabljajo blagajne, morala biti podpisana pogodba. Pomembno je, da obvestite davèni urad o vseh spremembah v storitvi blagajne. Prodaja na blagajnah bi morala potekati neprekinjeno, tako da je treba, èe je blagajna polna, mnenje zamenjati za naslednje, hkrati pa se spomniti, da ga je treba brati. Branje spomina blagajne verjetno obstaja - kot tudi njegova sprememba, ki jo opravi in izkljuèno poobla¹èeni subjekt. Poleg tega je treba to delo opraviti v prisotnosti delavca davènega urada. Iz branja fiskalne blagajne je izdelan ustrezen protokol, katerega kopija sega v davèni urad in ostaja podjetniku. Ta protokol mora hraniti v skladu z drugimi dokumenti, povezanimi z blagajno - njegova odsotnost lahko povzroèi izrek kazni s strani urada.