Originalna programska oprema microsoft

Dana¹nja poslovna programska oprema zahteva legitimno razlièico operacijskega sistema Windows in zmogljiv, primerno zmogljiv raèunalnik. Tudi prilo¾nosti, ki ne zahtevajo namestitve, igranja v oblaku in delovanja v oknu brskalnika, ne bodo zadovoljile 512 MB pomnilnika.

V polo¾aju, ko investitor ne ¾eli postati podrejen neprekinjenemu posodabljanju elektronske opreme, z doplaèilom prihaja klasièni program cdn. Kot lahko vidite, edini na trgu deluje po sistemu DOS, èeprav se ne imenuje, da so se njegovi podatki konèali pred 30 leti. Aplikacija je sestavljena iz treh osnovnih modulov: skladi¹èenje raèunov, ki lahko obvladujejo celo veliko skladi¹èe, èlove¹ke vire in podporo, podpirajo politiko upravljanja prijaznega kapitala in vodijo evidenco èasa stvari ter finanènega in raèunovodskega, servisiranja vseh oblik obraèunavanja. Deluje brezhibno s èitalniki èrtne kode, blagajnami in fiskalnimi tiskalniki, tiskalni¹kimi potrdili in napravami za izstavljanje raèunov SET. Z njegovo pomoèjo lahko govorite poljubno ¹tevilo skladi¹è in ¹tejete proizvodnjo na podlagi doloèenih receptov. Sistem omogoèa izdajanje, poravnavo in rezervacijo avansnih raèunov. Z doplaèilom klasiènega programa cdn lahko za vsakega kupca uporabite razliène sheme popustov in cenikov posebej, tako da pripravljeni dokumenti vsebujejo ugodne cene.Programska oprema bele¾i naroèila od prejemnikov in omogoèa avtomatsko rezervacijo blaga, kar je izjemno koristno za hitro premikajoèe se skladi¹èe. V obliki vraèljivih kontejnerjev je mogoèe plaèljivo embala¾o poravnati zaradi njegove pozornosti. Aplikacija deluje z razliènimi tiskalniki, kjer je mogoèe tiskati nalepke in èrtne kode.Program ima veè kot 45.000 strank v vsej Poljski. Èe iz kakr¹nega koli razloga njegove mo¾nosti niso bile zadostne, distributer COMARCH zagotavlja posodobitev razliènih mo¾nosti programske opreme, pri èemer uporablja do 40% rabatov. Sam proces je za uporabnika skoraj neopazen, vse pa se prena¹a s pomoèjo programa Comarch Assist.