Obveznost blagajne v trgovini

Vsaka naprava mora biti stabilna in mora ¹èititi pred elektriènim udarom. Tak¹na za¹èita je v resnici dobra z ozemljitvijo, ki nastane zaradi povezave med drugimi kovinskimi konstrukcijami stavbe.

Ko govorimo o ozemljitvi, trpimo predvsem na ¾ici, ki je izdelana iz vodnika. Ta kabel veèinoma pove¾e elektrificirano telo s tlemi. Tak¹na kombinacija ima za posledico, da elektrificirani organ sprejme ali odseva ¹tevilne stro¹ke, ki so nevtralizirani. Ozemljitev je sestavljena iz nekaj delov. Zgoraj omenjeni deli vkljuèujejo predvsem sistemske in ozemljitvene ¾ice, prikljuène kable in ozemljitveno sponko nabiralnikov, ozemljitvene palice in ozemljitvene vodnike.Omemba ozemljitve lahko imenujemo nekaj njihovih znakov. Prviè, obstajajo za¹èitne ograde, ki so spoj kovinskih delov, ki vodijo elektriène naprave z zemeljsko elektrodo. Ozemljilo je v prvi vrsti prisotno proti kakr¹nimkoli sredstvom za za¹èito pred elektriènim udarom. Druga vrsta je funkcionalna podlaga. Znan je tudi kot delovno ozemljitev. Z oznaèevanjem lahko reèemo, da ozemlja doloèen cilj elektriènega tokokroga. Osnovni namen tega ozemljitve je predvsem pravilno delovanje elektriène opreme tudi v moteèih pogojih in ¹e vedno v neposrednem. Omogoèa uporabo nizkonapetostnih omre¾ij. Ta vrednost je narejena pred uèinki veèje napetosti. ©e vedno se proizvaja v napravah in vseh elektriènih napravah, ki se prosto pome¹ajo z distribucijskim omre¾jem ali pa se napajajo iz projekta z napetostjo veèjo od 1 kV. Govorim o napajanju preko pretvornika ali transformatorja.Drug naèin je za¹èita ozemljitve. Njegovo zanesljivo delovanje je predvsem funkcija izvedbe atmosferskih izpustov v tla.Ta vrsta tal se imenuje pomo¾na. Obièajno se naroèijo na koncu po¾arne za¹èite. Lahko jih damo v merjenju in zagotavljanju kontekstov.