Neplodnost in loeitev cerkve

®elja po ustanovitvi dru¾ine se pogosto ne me¹a le s sprejetjem resolucije o zakonu, temveè tudi s strastjo otro¹ke lastnine, to je s ¹iritvijo dru¾ine. Na ¾alost je to v ¹tevilnih primerih zaradi oddaljenih razlogov nezakonito in je treba ukrepati ali pa je treba odloèiti o umetni oploditvi.

Za izbiro parov metod in vitro je veliko razlogov. Lahko ¾ivi, na primer, obstrukcija jajcevodov, te¾ave z indukcijo ovulacije pri ¾enskah ali precej nizki parametri mo¹ke sperme. Vèasih, tudi kljub ¹tevilnim ¹tudijam, je predstavljeno, da strokovnjaki ne morejo ugotoviti vzroka neplodnosti in da izvajajo dobre metode svojega delovanja. Èe druge oblike oploditve ne uspejo, se pari doloèijo predvsem za umetno oploditev, to je tisto, ki poteka zunaj ¾enskega reproduktivnega sistema. Sestavljen je iz kombinacije, v laboratorijskih pogojih, sperme in jajène celice. Slednjo vrsto re¹itev pogosto uporabljajo heteroseksualni pari, ki kljub ¹tevilnim prizadevanjem niso uspeli doseèi lastne oploditve. Ta tehnika ¹e vedno daje veliko polemik, vendar je za mnoge pare, ki ¾elijo imeti potomstvo, edinstvena mo¾nost.

Eron Plus

Pomembno je tudi omeniti, da je treba pri upravljanju tak¹ne metode doloèiti ali pa bomo imeli iz semena na¹ega prijatelja ali darovalèeve sperme. Pogosto zdravje partnerja onemogoèa to pomembno mo¾nost. Prvi obisk zdravnika je odvisen od dolgega medicinskega vpra¹alnika, ki ga oba partnerja skrbita. Èe je bilo zdravljenje zgodnje, bi morali pri sebi peljati tudi zdravstvene kartoteke. Zdravnik ponavadi pregleda ¾ensko z ultrazvokom in opravi tudi ¹tevilne nove teste. Vendar pa ¾elite vkljuèiti seme, ki ste ga raziskali, poleg tega, da kupite napotitev k drugemu strokovnjaku, npr. Urologu. Naslednji obisk prina¹a oceno rezultatov najnovej¹ih raziskav in izbiro specifiène metode gnojenja. Pogosto so potrebni tudi drugi dodatni testi, kot so virolo¹ki testi, ki postajajo oba partnerja. Potem pride do priprave na oploditev, to je hormonska stimulacija ¾enske. Naslednja poteza je tako, da mo¹ko spermo in ¾enske jajène celice. V laboratoriju strokovnjaki zdru¾ujejo celice s spermo. Zahvaljujoè temu nastanejo zarodki, ki se kasneje z ustreznim katetrom usmerijo v skupino ¾ensk. Po pribli¾no dveh tednih ga vzemite na pregled.