Nem ka industrija

Industrija je industrija, ki je ¹e posebej nevarna za svetlo okolje in neposredno okolje. ©tevilni industrijski procesi se osredotoèajo na proizvodnjo znatne vsebnosti prahu, ki lahko ustvari izredno negativno predstavo o razmerah v zraku in kako, kot je ogro¾anje zdravja ljudi, ki so prisiljeni obstajati okoli velikih tovarn.

Emisija glob je mehanizem, ki je tesno povezan z ustvarjanjem in spro¹èanjem hlapov. Industrijske tovarne spro¹èajo ne¹teto izpu¹nih plinov in prahu. Zato je tako pomembno, da vsaka industrijska hi¹a skrbi za opremo v privlaènem, ekonomiènem in uèinkovitem za¹èitnem sistemu, ki bo industrijski sistem za odstranjevanje prahu. Odvajanje prahu je opustitev, ki ¹teje, da blokira mo¾nost, da v zrak, ki ga dihamo, dobimo razliène vrste drobnih delcev. Bistvo odpra¹evanja temelji na tehniki, katere namen je izolirati pra¹ne delce in izpu¹ne pline iz tekoèin in plinov, ki se proizvajajo zunaj proizvodnih procesov. Pravilen sistem, ki ponuja industrijsko odsesavanje prahu, bo v doloèeni meri oèistil dimne pline iz nevarnega za njih, zato jim dodatna ura prepreèuje vstop v zrak. Najpogostej¹a oblika industrijskega odstranjevanja prahu je dobava molekul ogljikovega dioksida. Obièajno se to izvede s kriogeno metodo, ki v ¹tevilu delov sestoji iz stiskanja, ko se plin ohladi na ¾eleno temperaturo, kar omogoèa loèevanje neza¾elenega trenutka v strukturo tekoèe snovi. Industrijsko odstranjevanje prahu je edinstveno od prvotnih sistemov, ki zagotavljajo okolju tovarn in proizvodnih obratov pred kontaminacijo z nezdravimi snovmi, strupenim prahom, hlapi in plini. Zahvaljujoè pravilnemu delovanju industrijskih sistemov za ekstrakcijo prahu, se odpadki loèijo od nevarnega CO2 ali drugih prahov, ki lahko vstopijo v ozraèje in ustvarijo zelo te¾ke in slabe izdelke za zdravje ljudi.