Modna revija radom 2017

V soboto je bila izdelana najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko vrednost za gledalce, ki so raje preverili, kaj so oblikovalci naredili za prihajajoèo sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je bil na najpreprostej¹i naèin in polnost je potekala brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihov polo¾aj je temeljil na popolnoma iskrenih in subtilnih tkaninah z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad najbolj zraènimi, barvitimi maxi krili v kvaèkanih cenah. Poleg njihovega veselja so vzbudili tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Do nedavnega so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape s pomembnimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene predvsem za dolg boj. Obleka je bila plaèana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih nekaj oblaèil iz najpomembnej¹e zbirke. Dohodek, pridobljen iz trenutne prodaje, se prenese v zasebno siroti¹nico. Poudariti je treba, da podjetje pripravljeno podpira razliène uèinkovite in tople akcije. Njegovi uporabniki so ¾e veèkrat prodali lastne rezultate za prodajo, vèasih pa je bila prodaja vsaj ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la v trgovine v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da ime naèrtuje odprtje spletne trgovine, v kateri bi se zaèele zbirati druge zbirke, razen v stacionarnih skupinah.Dru¾inska blagovna znamka oblaèil je enkratna med najbogatej¹imi proizvajalci oblaèil na tem obmoèju. V svetu je nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, predvsem na prvem mestu veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Obèasno podjetje vodi zbirke v sodelovanju s polnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo priljubljene, da so tisti, ki so pripravljeni zaèeti zjutraj, ¹e pred zaèetkom trgovine v ogromnih vrstah. Te zbirke pridejo tisti dan.Rezultati sedanje enote iz mnogih hitrih let so zelo zanimivi za uporabnike, tako znotraj kot tudi v tujini. Pi¹e o njej in ne opusti moèi nagrad, ki jih je dosegla in ki jih dajejo, da so rezultati najvi¹je cene.

Oglejte si svojo trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo