Mesnica

Podjetja in podjetniki, v katerih podjetja delujejo v zvezi z vnetljivimi snovmi, morajo razviti oceno tveganja in dokument o za¹èiti pred eksplozijami. Tak dokument je treba izdelati pred zaèetkom dela. Poleg tega bi ga bilo treba pregledati, vendar le v uspehu, kjer so na delovnem mestu, v delovnih prostorih ali v agenciji za prakso velike spremembe, spremembe ali raz¹iritve.

Obveznost izvr¹itve dokumenta o za¹èiti pred eksplozijami izhaja iz Uredbe ministra za gospodarstvo, knjige in socialno metodo z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah za zaupanje in higieno, povezane z mo¾nostjo predstavitve eksplozivnega ozraèja v delovnem okolju (Uradni list ¹t. 138 , 2010, toèka 931. Hkrati je bil cilj, ki je v poljski zakonodaji predstavljen z zakonom o naèelu nove re¹itve, ki deluje v Evropski organizaciji, zdaj pa je direktiva ATEX 137. Direktiva je bila takrat 1999/92 / ES. To je prava zahteva za izbolj¹anje varstva zaupanja in zdravja ljudi pred tveganji, ki izhajajo iz eksplozijsko ogro¾enega obmoèja.Pri pripravi obravnavanega dokumenta se v naèrtu oblikuje predvsem zagotavljanje varnosti in ustreznega nadzora delovnih ljudi na delovnih mestih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Preventivni ukrepi morajo biti v prvi vrsti povezani s prepreèevanjem nastajanja eksplozivnega ozraèja, prepreèevanjem v¾iga eksplozivne atmosfere in omejevanjem ¹kodljivih uèinkov eksplozije.Dokument o za¹èiti pred eksplozijami mora v vsakem primeru vsebovati podatke o identifikaciji eksplozivnih atmosfer, o ukrepih, sprejetih za prepreèevanje nevarnosti eksplozije, seznam potencialno eksplozivnih delovnih mest, izjavo, da so delovne postaje, delovna orodja in varnostne naprave oèitno skupne z varnostnimi pravili .