Lastno podjetje ali delo s polnim delovnim easom

Skupina ¾ensk ¾eli imeti na¹e podjetje namesto dela za nekoga. Vendar pa je malo usposobljen za odpiranje svojega podjetja - ali pomanjkanje sredstev, zamisel in celo strah pred neuspehom. Ali je biti podjetnik prav tako te¾ak kos kruha?

Od ideje do prakseNajprej se moramo odloèiti, v kateri industriji ¾elimo ukrepati. Ko smo imeli stik z njo zaradi dokazov. V idealnem primeru, èe prevzamemo lastno podjetje, dobimo skoraj mirne in mirne nasvete in izku¹nje. Treba je slediti potrebam trga, izvajati ankete in ankete med bodoèimi strankami.Naslednji korak je iskanje sredstev za ustanovitev podjetja. Najmanj tvegamo z vlaganjem zasebnega denarja, toda ko nimamo dovolj, lahko vzamemo posojilo. Veliko ljudi ima sredstva EU za ustanovitev lastnega podjetja. Skupina subvencij je obièajno od nekaj do nekaj ducat zlotov, pogoji, pod katerimi je priznana, pa so odvisni od tega programa.

formalnostiIgre, smo pripravljeni na poslovni naèrt in zavarovana sredstva, lahko registriramo podjetje. V tem projektu gremo v ustrezno mestno pisarno ali svet in izdamo vlogo. Informacije, ki jih bomo verjetno morali posredovati, so na¹e osebne sposobnosti (naslov, ¹tevilka PESEL, ¹tevilka osebne izkaznice, podatki o blagovni znamki (ime, sede¾ in / ali korespondenca in predmet na¹ega poslovanja. Postopek s temi postopki nam ne bo vzel veliko veè kot nekaj ur.

Kupujemo opremoZdaj, v obdobju naèrtovanja, moramo doloèiti, katero opremo bomo potrebovali. Pravilo je davèna blagajna, ki jo mora imeti vsak podjetnik. Njena stopnja, torej, od nekaj sto do celo veè tisoè zlotov. Poceni blagajne imajo obièajno manj spomina in omejenih funkcij. Èeprav so v nekaterih podjetjih, ki se ukvarjajo s temi novicami, to lahko pluse - nihèe na zaèetku ne potrebuje blagajne iz najlep¹e police, poleg tega pa je na tem, kar se poèuti mladi poslovne¾, prisoten priroènik z navodili za veè strani.

Osnova vsakega dogodka je doloèen projekt in vztrajna strast do konca. Ko se lotimo zaèetnih te¾av, bo zagotovo pri¹lo veè, a dobro pripravljeni podjetnik jih bo re¹il brez te¾av.