Ki so bili odpu eeni iz blagajne v letu 2015

Predpisi o blagajnah se iz leta v leto spreminjajo, saj jih omejuje minister za finance. ©e vedno registrirane poslovne dejavnosti morajo biti sposobne registrirati blagajne, saj je potrebno dokumentirati prodajo izdelkov podjetja. Naslednje leto bodo ljudje, ki bodo odgovorni za lastnino te opreme, ¹e vedno dobri. Odstranitev iz blagajne bo veljala za fiziène osebe, ki ne opravljajo poslovnih dejavnosti in njihovi uèinki ne presegajo dvajset tisoè zlotov. Za mnoge enote je to precej problem, ker je nakup blagajne pomemben stro¹ek.

https://magne-p.eu/si/ PromagnetinPromagnetin - Podplati, ki prinašajo lajšanje bolečin!

Pomemben odmerek mladih podjetnikov je tudi koncept storitve blagajne. Èe naèrtujete svoje ime, morate izraèunati kolièino re¹itve, sorazmerno s èasom, ko zaènete poslovati. To pomeni, da èe boste sredi leta ustanovili podjetje, kot dokazilo med poèitnicami, bo ¹tevilo, ki vas izpusti iz blagajne, za polovico manj. Obstajajo tudi panoge, v katerih so podjetja, ki delujejo, uvedla absolutno naroèilo za uporabo blagajn brez razloga za vi¹ino prihodkov. Zdaj so vsi subjekti, ki ponujajo elektronsko opremo od najveèjih (hladilniki, elektrièni ¹tedilniki, pralni stroji, pomivalni stroji do najmlaj¹ih ali telefonov, mp3 predvajalnikov, prenosnih raèunalnikov, tablic, namiznih raèunalnikov ali teh CD-jev, DVD-jev. Vrstni red teh rezultatov vkljuèuje vsa spletna mesta za avtomobile, ki ¾ivijo. Ne smete pozabiti na alkohol in tobaène izdelke, ki jih pokriva blagajna, ne glede na vi¹ino dohodka. Pri ustvarjanju lastnega podjetja morate poskrbeti za preverjanje seznama, za katerega velja prepoved, ali zneske, za katere ta prepoved velja vsako leto. Doloèbe, kot so iste doloèbe, spo¹tujejo spremembo, vendar se je treba izogibati finanènim kaznovanjem za preprosto pomanjkanje novosti v zadnji izdaji. Osebno vam svetujem, da preverite pravila v zadnji situaciji pred zaèetkom novega leta. Veliko davkoplaèevalcev bo prihranilo pred nenadnimi stro¹ki. Zahvaljujoè nam, bomo lahko stalno nadzorovali lastno podjetje ter njegove stro¹ke in prihodke. V leto¹njem letu so na primer pridobili zakonske predpise, ki so raz¹irili skupino industrij, da bele¾ijo svoj dobièek prek davènih naprav. Verjetno na njihovo preseneèenje in prisotne bodo vse storitve na¹ih avtomobilov, namreè zamenjava pnevmatik, tehnièna popravila in pregledi, pravna, gastronomska in kozmetièna pomoè, ki bo sèasoma pokrila vse industrije.