Izgradnja informacijskega sistema

Program comarch altum je programska oprema ERP (naèrtovanje virov za podjetja. Podpira razmi¹ljanje o virih podjetij. Zahvaljujoè temu obstaja dodatna uèinkovita uporaba virov podjetja. Razliène razlièice sistemov IT so na trgu preproste:- modularno povezovanje s katerim koli programom, ki sodeluje drug z drugim- integrirano, tj. imeti eno aplikacijo z bazo podatkov

Najbolj priljubljeni moduli so na naslednjih poslovnih podroèjih:- upravljanje skladi¹èa- upravljanje z osnovnimi sredstvi- spremljanje stanja trenutnih dobav- prodaja in naèrtovanje kosov- upravljanje odnosov z mo¹kimi- raèunovodstvo in finance- upravljanje s èlove¹kimi viriPlatforma Comarch ERP Altum je namenjena podjetjem, ki potrebujejo individualni izhod v vodstvene primere. Ta izdelek se popolnoma pripi¹e zunanjim podjetjem. Drugi sektorji, v katerih aplikacija najde svojo uporabo, so prodajne mre¾e ali upravljavske organizacije mnogih drugih subjektov. Platforma ponuja ¹tevilne jezike in je v zneskih, prilagojenih skladom podjetij, ki obravnavajo ¹tevilne tuje trge. Pomembna znaèilnost programske opreme Comarch Altum je prilo¾nost za avtomatizacijo te¾kih in stalnih vsakodnevnih opravil. Drug naèin je orodje za uporabo neodvisnih odloèitev, ki temeljijo na analizi trenutnih poroèil. Program prav tako zahteva pisarne s preprosto strukturo, ko so tudi nevarnej¹e - razpr¹ene. Znaèilnost priporoèila je mo¾nost vodenja veè podjetij v okviru enega sistema, ki olaj¹uje in povezuje upravljanje. Pristop, ki temelji na veè podjetjih, je hierarhièna struktura, v kateri je podjetje splo¹no in hkrati prevzame nove subjekte. Matièno podjetje je popolna uvod v skupno znanje drugih podjetij. Med zadnjo dr¾avo je mogoèe opazovati in upravljati interakcijo med njimi. Omre¾je je namenjeno tujim po¹iljkam. Uporablja se v dr¾avah, kot so Francija, Nemèija in Danska. Program upo¹teva lokalne upravne in pravne predpise. Odgovarjam s preprosto integracijo in pouèevanjem v drugi dr¾avi. Primer zunanjih podjetij, ki so uresnièila zamisel, so Auchan, Chretien in Brodr Jorgensen. Demo program comarch altum je primeren za brezplaèen prenos in testiranje pri delu proizvajalca.