Industrijski sesalniki ex

V prostorih z veliko pra¹nostjo, sem imel, pra¹kaste barve, lesene opilke, obstaja velika verjetnost eksplozije. Zato je v vseh industrijskih podjetjih potrebna skupna instalacija z naèelom atex namestitve (atex instalacija, ki je preveè naloga za sprostitev z delovnih mest in onesna¾enja, ki nastaja v ozraèju. & Nbsp;Tak¹ne instalacije bi morale biti te¾ko varne, to pomeni, da bi bilo treba lokalne izpu¹ne sisteme uporabljati v delih samonosnih rok, poganjkov in nadstre¹kov v ogro¾enih stanovanjih.Potrebno je poskrbeti za èistoèo, uporabiti industrijske sesalce, ki spro¹èajo zbrani prah iz tal, sistematièno èistiti in¹talacijo in ne voditi do usedanja velike kolièine onesna¾enja.Sistem za ekstrakcijo prahu je treba ozemljiti, ne montirati nobenih elektrostatiènih nabojev, ki lahko povzroèijo iskre in eksplozijo. Kanali za ekstrakcijo naj bi bili konèni z debelino stene 2 ali 3 mm, ne bi smeli nakazovati erozije.Ventilatorji in filtri, ki se uporabljajo v tak¹nih instalacijah, so za¹èiteni pred eksplozijo in veljajo za uèinkovito za¹èito pred & nbsp;Dober postopek je zagotavljanje sistemov za ekstrakcijo prahu, isker in sistemov za ga¹enje po¾ara, ki trenutno prepreèuje eksplozijo v prihodnosti. Vse to bi moralo biti koristno in v skladu z direktivo atex. Vkljuèuje tudi zapornice, ki so odporne proti po¾arnim prehodom skozi napravo, pomembne bla¾ilnike in samoèistilne sisteme, ki so preveè pra¹ni za gradnjo.Tak¹ni prostori so kljub ¹tevilnim varstvom ¹e vedno zelo ogro¾eni prostori, èeprav izpolnjujejo vse konvencije, so skupni tudi z doloèenimi direktivami, naj bo manj mo¾nih mo¹kih, ampak samo ljudje, ki delajo v takih prostorih.Opazovanje vse vsebine in pravil je najpomembnej¹a stvar, zato je odstranitev vzrokov morebitnega izbruha prednost.Vse pohi¹tvo in naprave, ki jih zajema direktiva atex, naèrtujejo neposredne najljub¹e oznake in certifikate, ki se ujemajo na podroèju naprave.Stroji, naprave, ki jih zajema navedena direktiva, so razdeljene v dve skupini:v rudarstvu,v nasprotnih stanovanjih.Ta posebej pomembna informacija varuje vsa podjetja.