Eustvene te ave

Catch Me, Patch Me!

Prebivalci velikih mest so ¹e vedno izpostavljeni zdravstvenim te¾avam. Te¾ave z du¹evno in fizièno naravo se dodajo temam z dihalnim in fiziènim naèrtom. Zaposleni v steklenih pisarni¹kih stavbah so pogosteje prizadeti z nevrozi, drugi naèin pa so anksiozne motnje. Najstniki iz velikih mestnih ¹olskih ekip se morajo spopasti z vedno veèjimi te¾avami, ki pogosto povzroèajo depresijo. V tej starosti, zanemarjena, lahko v perspektivi opravi resne teme.

V polnih mestih, kot je Krakow, imamo ¹e veèji problem z vsako vrsto odvisnosti. Ne gre samo za zasvojenost skupin, kot je alkoholizem, temveè tudi za tiste, ki so posledica visoko razvitih skupnosti. Tudi nas vse bolj prizadene delovodajstvo, seksizem, zasvojenost z internetom ali nakupovanje. K temu je treba dodati izginotje javnih in osebnih vezi, ¹tevilne dol¾nosti, ambicije, ki v resnici ne najdejo prevoda. Vse to je storjeno, da lahko frustracije dodatno pogojujejo tudi te¾ave z du¹evnim zdravjem.

Prvi simptomi nastajajoèih motenj ne smemo podcenjevati. Èim prej se posvetujte z zdravnikom, ki ima dovolj kosov in obèutka, da nam pomaga. To je treba posebej poudariti, ker pogosto hodimo na za¹èito na¹e dru¾ine in na¹e. Na ¾alost je to odlièen izhod. Zavezovanje vseh, ki nimajo dobre slu¾be, nam ne bo olaj¹alo, za njih pa je velika odgovornost, da lahko poglobijo odnose med njimi in tistimi, ki ¾elijo pomoè. Psiholog v Krakovu bo zasebno zagotovo predstavljal dobro re¹itev, trenutno pa se psihologi osredotoèajo na storitve za paciente, prilagoditev cen ponudbi skupin, na katere usmerjajo svoje storitve. Prav tako si mora zapomniti, da je zadnji pogosto nujni stro¹ek. Pomanjkanje celo majhnih te¾av na nevrotiènem ali depresivnem mestu lahko povzroèi motnjo v pomembnej¹i bolezni. Izven teh pogojev, ko je to potrebno, se morate takoj predati specialistu.