Ethernet tiskalnik

Èe vodite restavracijo, bar, kavarno ali hitro prehrano z jedmi iz zrezkov, je to sporoèilo za vas. Od leta 2015, vse osebe, ki opravljajo gastronomske toèke na Poljskem, tudi ti "majhna gastronomija" je dol¾na registrirati prodajo prek blagajne, ne glede na vi¹ino prometa.

http://si.healthymode.eu/proengine-ultra-izboljsati-moc-motorja-in-zivljenjsko-dobo-motorja/ProEngine Ultra. Izboljšati moč motorja in življenjsko dobo motorja

Pri delu v gostinskih prostorih lahko do¾ivimo prve dve vrsti naprav: fiskalno blagajno, to je napravo, ki deluje neodvisno, in fiskalni tiskalnik, ki mora biti povezan z raèunalnikom s prodajno aplikacijo, ker ni niti lastna tipkovnica. Ta drugaèna re¹itev se uporablja v ¹tevilnih restavracijah ali verigah za hitro prehrano. Majhni prostori obièajno niso raèunalni¹ki programi, ki bi slu¾ili strankam na posameznih mizah.Fiskalna blagajna za gastronomijo bi morala imeti nekaj pomembnih znaèilnosti, ki se razlikujejo od obièajne blagajne in izbolj¹ujejo delo natakarjev ali gostiteljev, kot so: poveèana moè za poplave in umazanijo, trajna baterija, hitra zamenjava papirja, intuitivna in desnièarna storitev ali izpis za hiter sprejem kupca, ki nestrpno èaka na mizo za individualno zaraèunavanje. Dodatna prednost je tudi mo¾nost shranjevanja elektronske kopije potrdila, ki bo shranila odtise, npr. Na kos spomina, kar poveèa njihovo no¹enje za zahtevanih pet let.Fiskalna blagajna za gastronomijo naj si zapomni optimalne dimenzije, ki omogoèajo njeno tesno uporabo na pultu ali pri mizah, kot tudi premikanje hi¹e po vsem, pa tudi novega in njegovega oblikovanja. Gastronomska programska oprema bo kupila za globoko spremljanje prodaje in dolgoletno knjigovodstvo.Nakup blagajne je pijaèa za mnoge zaèetnike, zato je vredno omeniti, da lahko z nekaj pogoji dose¾ete olaj¹avo do 90% cene. Prav tako je dobro vnaprej pogledati na blagajno za gastronomijo, tako da imam ponudbo, da jo preverim in usposobim zaposlene z resnicami, da jo sprejmem in se strinjam z naèrti za restavracijske toèke.