Elektrieni sistem astra h

Elektrièna napeljava je te¾ak organizem, v katerem mora vse delovati skupaj. Èe sam element ne uspe, lahko dose¾e ¹iroko katastrofo. Najpogosteje pride do usodnega elektriènega udara ali po¾ara, v katerem lahko ljudje dodatno umrejo. Zato morate skrbeti za elektriène in¹talacije, redne preglede opravljati usposobljeni elektrièarji in redno popravljati vse napake.

Izbira varnostnih elementov je med najpomembnej¹imi v vseh elektriènih instalacijah. Na¹e ¾ivljenje ali zdravje je lahko odvisno od tega osnovnega elementa. Varnost je treba izbrati na veè ravneh. Odpre se iz glavne varovalke, kak¹na mora biti nominalna jakost, ki jo elektrarna doloèi ob sklenitvi pogodbe za dobavo elektriène energije. Sprejet je tako, da je slab¹e jemati veèji odmerek elektriène energije, kot ka¾e sedanja norma. V tem primeru bi bile elektriène ¾ice pred na¹im stanovanjem ali delovnim mestom izgorele.Naprej smo merilnik elektriène energije in za glavno stikalno plo¹èo. Stikalna naprava je srce elektriène napeljave. Vsako vezje ima svoj izvor prav tam. Vse je zavarovano z ustrezno varovalko z doloèenim nazivnim tokom. Izbira za¹èite naj priporoèa strokovni elektrièar, ki bo izvedel projekt elektriènih instalacij ¹e pred izdelavo. V zadnji sezoni se bo predstavilo, koliko se zdravi za kroge, kak¹na je moè in kak¹en bo tok v njih. Zato je izjemno pomembno, ker je odvisno od izbranega prereza ¾ic in posledièno od varovalke z dobrim nazivnim tokom. Pravilo se izjemoma nana¹a na tako imenovano selektivnost za¹èite, zaradi èesar bo v primeru kratkega stika izkljuèena le varovalka doloèenega obmoèja, ne pa tudi glavna za¹èita, ki bi prekinila tok ¾elje po celotni stavbi.