Eksplozijsko varne svetilke

Oznaka EX je tipièna oznaka, protieksplozijska za¹èita, ki je uvedena za naprave in za¹èitne metode ali njihove dele in priljubljena.

V pogodbi z velikimi razlikami v varnostnem oddelku na koncu Evropske unije je bilo mnenje o poenotenju temeljnih vrednot v dr¾avah èlanicah. Poenoteni zakoni so omogoèili zelo umirjen in moènej¹i pretok blaga med dr¾avami EU. Tako imenujemo Direktiva o novem pristopu, ki je pokazala kljuèno re¹itev za izbolj¹anje sodelovanja med dr¾avami èlanicami.Za potencialno eksplozivne atmosfere in naprave, ki jih je treba brati v zadnjih okro¾jih, je treba omeniti dva osnovna naèela ATEX (iz francoske atmosferske eksplozije:- Direktiva 94/9 / EU ATEX95 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta (z dne 23.03.1994 o uskladitvi zakonodaje dr¾av èlanic v zvezi z napravami, stroji in za¹èitnimi sistemi, ki so namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, \ t- Direktiva 99/92 / ES ATEX137 (z dne 16.12.1999, ki ureja minimalne ¾elje v okviru za¹èite in varnosti ljudi v razredih, na katerih lahko pride do nevarnosti eksplozije.Vsako ¾ivilo EX mora biti ustrezno oznaèeno in opraviti serijo testov, ki na koncu odpravijo vse tovarni¹ke napake. Direktive Evropske unije, ki smo jih sprejeli leta 2003, strogo opredeljujejo in pojasnjujejo naèela dela in zagotavljanje tega modela opreme.Veè o problemu Atex lahko najdete tukaj.