Drobilnik lozamet naprodaj

Rezanje sira prodaja nepomembno vpra¹anje, vendar izku¹nje prodajalcev pri trgovanju s siri zaènejo govoriti precej drugaèe. Siri glede na vrsto imajo drugaèno konsistenco. Obstajajo trdi siri, za katere morate uporabiti malo energije, pa tudi zelo obèutljiv sir, tudi èe se pove¾ete s povr¹ino no¾a, tudi èe je zadnji no¾ namenjen izkljuèno rezanju sira. Zadnji je, da je povr¹ina no¾a umazana z gostim sirom, veè rezin je te¾je razrezati v natanèno ¹olo, ne da bi po¹kodovali strukturo sira.

S èem se potem lahko ukvarjajo tisti, ki delajo v tovarnah, ki morajo vsak dan pogosto za na¹e uporabnike razrezati razliène vrste sira na tanke rezine? Najprej morajo imeti dober rezalnik. Rezalnik sirov ma-ga je rezultat zelo dragocene vrednosti za rezanje vseh vrst sirov. Ima zelo obèutljivo rezilo, ki samo razre¾e sir in izre¾e tanke, obèutljive rezine iz njega, brez razloga za doslednost tega sira. To pomeni, da je ta rezalnik v majhnem èasu razrezal veèjo kolièino sira, ne da bi moral vsak del rezila brisati povr¹ino rezila. Zato je zelo uporabno, kjer je potrebno v majhnem obdobju zmanj¹ati veliko ¹tevilo sirov razliènih ravni, zlasti v skladi¹èih. Vendar pa smo vedno bolj pripravljeni kupiti rezalnik za lastne domove, ker je izra¾eno, da se ¾elimo vraèati v dejanjih, ki so nujna in nam prina¹ajo veliko te¾av.

Danes namesto kupovanja sira za rezine lahko kupite svoj rezalnik sira in vsak dan izre¾ete toliko rezin sira, kot ¾elite iz sira! Gre za konkretno varèevanje z energijo in sam sir, saj bo obraz, ki ga nosimo na obrazu celotnega bloka, veliko poèasnej¹i od sira, narezanega na visoke rezine v obratu.