Delo lektor lublin

Delo prevajalca je izredno zapleteno in obèutljivo. Predvsem pa je odgovor na sedanje, v kaj verjame in kaj je njen prvi cilj. Prevajalec, v nasprotju z nastopi, misli, da ne samo prevesti. Njegova prva naloga je komunikacija z ljudmi, ki govorijo razliène jezike. Ne glede na to, ali jih zdru¾uje z uporabo pisem in pisnih besedil, ali jih uvaja v obièajnem komuniciranju, so vsekakor nova vpra¹anja. Pomembno pa je, da se zavedamo zadnjega, da preprosto komunicira s slednjim, konèni konec njegove vloge obstaja.

Na kak¹en naèin lahko sporoèi te vrste med seboj?Prviè, stabilnost bo torej prevod v ¾ivo. Drugiè, pisna spoznanja bodo nadzorovana brez prisotnosti oseb ali subjektov, ki sporoèajo.

Èe greste ¹e dlje, je vredno poznati te vrste osebnih in neposrednih prevodov. Na voljo bodo simultane in konsekutivne interpretacije.

Istoèasne interpretacije se bodo imenovale tiste, ki potekajo vzporedno s prevedenim besedilom. Hkrati pa je izraz enega obraza in istoèasno govori tolmaè. Premik v odru je le minimalen in velja samo za èasovni segment, ki je za prevajalca koristen za pridobitev vsebine govora.

Drugi del prevoda je konsekutivno tolmaèenje. In tako, zaporedne interpretacije, bomo tiste, ki so opravljene, imenovali »kos po kos«. Zvoènik naredi nekaj svoje pozornosti, nato pa se ustavi, da tolmaè prevede sestavino. Prevajalec v èasu izjave lahko zapisuje, se spomni, da je morje razliènih naèinov za kodiranje tistega, kar je pomembno iz uma. Najpomembnej¹e je zagotoviti, da se ta usposabljanja izvajajo skrbno, natanèno in predvsem, izra¾ajo vsebino, pomen, pomen in ne odra¾ajo natanèno besed.