Blagajna 20 000

Zagotavljanje kraja, kjer delate, je zelo pomembno. Gre za varnost v ¹ir¹em smislu, kar je povedano z razliènih vidikov, in razliènimi mo¾nostmi. Med njimi morate zagotovo najti za¹èito pred nakljuènimi dogodki, kot so po¾ar, poplave ali prenapetosti, pa tudi krajo.

Tak¹ni dogodki so pogostej¹i, kot si morda mislite. ®al so objavljeni, zato je mo¾no, da so to posebne situacije, resnica pa je, da èe bi bilo vse v zvezi s tem dogodkom, bi ga morali priporoèiti.

Zaupanje gradi tudi doloèeno preprièanje, ki izhaja iz pomanjkanja osebnih izku¹enj. Dokler se ne zgodi, ne verjamemo, da se lahko zgodi. In tako velika napaka.

Pomembno zavarovanje je hkrati tudi skrb za va¹e delovno mesto v smislu drugih mo¾nih napak.

Lahko vstopi v predstavo, ki bo povzroèila nenadno izgubo razsvetljave. Bo ista stvar pomagala v takem stanovanju? Z integriteto, ne. Zato morate poskrbeti za eno nadomestno razsvetljavo. Tak¹na razsvetljava se mora odpreti, èe je po¹kodovana, po¹kodovana ali & nbsp; Seveda je pomembno, da obstaja ustrezna zasilna razsvetljava, ki jih bo prinesla pred razliènimi mehanskimi po¹kodbami. Èe po¹kodujemo in zasilno razsvetljavo, potem se lahko kak¹na razsvetljava obravnava na doloèenem mestu. Zato je potrebno poskrbeti za zasilno razsvetljavo, èe bi bila veè kot ena, bi bilo po potrebi zagotovljeno re¹evanje.