2 razvoj podjetja

Celotno osebje poljskih tr¾nih analitikov in vodilnih mened¾erjev razmi¹lja o tem, kako izbolj¹ati delovanje znanih blagovnih znamk, tako da lahko tekmujejo s svojimi prijatelji zahodnega kolega. Prava re¹itev za to temo nikakor ni lahko. Poljski uradi in podjetja izgubijo velike vsote denarja vsako leto zaradi poznej¹ih izgubljenih ponudb za globoke nalo¾be.

Èe bi se ta vrstica lahko spremenila, bi imeli prilo¾nost zaslu¾iti denar, ki bi èrpal v lokalno gospodarstvo in mu dal pravo spodbudo za rast. Medtem te ponudbe izvajajo predvsem zahodna podjetja. Poljaki nosijo finanène izgube iz zadnjega roka, na primer pri dobièku vlaganja v modele, ki jih kasneje ni mogoèe ustvariti.Domnevno naj bi bil korak v teku tako imenovani integriran sistem vodenja. Danes se moè mnogih institucij ne zbira v rokah ene osebe, vseh odborov ali veè zdru¾enj ljudi. Posledièno se proces odloèanja moèno podalj¹a. Odloèitve se pogosto sprejemajo, ko je trenutno prepozno.Obstaja problem in poljska vlada, ki si ¾eli pozorno gledati. Obstajajo pogovori o ustanovitvi posebne komisije, ki uporablja analizo predmeta odpravljanja nepotrebne birokracije, ki je na steni uèinkovitega odloèanja.Poljska je najbolj priljubljeno ¹tevilo javnih uslu¾bencev v Evropski uniji, ki gredo do doloèenega dr¾avljana. V tej vlogi bi morali vzeti zgled iz Nemèije, ki je pred petimi leti sprejel veè zakonov, ki so bili v naèrtu z nepotrebno birokracijo. Zahvaljujoè ¹e manj uradnikom se je dr¾ava zaèela re¹evati. To je zato, ker jim zdaj ni bilo treba plaèevati svojih meseènih plaè. In uradniki - ¹e posebej tisti na najveèji, dr¾avni ravni, zaslu¾ijo veliko.Do danes so nekateri med nem¹ko dr¾avo kritizirali znesek zneska odpravnin, ki je bil njihov zahtevek premajhen.